Get Adobe Flash player

O nas

Ustanovitelj in prokurist podjetja Dušan VERBOVŠEK je univ. dipl. pravnik z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami z različnih področij dela v Organih za notranje zadeve (uniformirana in kriminalistična policija), dela v gospodarstvu (pomočnik direktorja Kadrovsko-pravnega sektorja ter direktor Sektorja Storitev v Kovinotehni Celje) ter dela v javni upravi (Mestna občina Celje), kjer je vrsto zadnjih let opravljal dela s področja odkupa in prodaje stavbnih zemljišč, sodelovanja v projektih komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, vodenja postopkov javnega naročanja ter vseh ostalih pravnih delih v Oddelku za okolje in prostor ter komunalo (bivši Zavod za planiranje in izgradnjo - ZPI) ter Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Celje.

 Pri svojem delu v javni upravi se je ukvarjal predvsem s problematiko zemljiškega prava, prava urejanja prostora, komunalnega opremljanja, geodetskih postopkov, prava javnih naročil, upravnega prava – vodenje upravnih postopkov ter zastopanje pravic Mestne občine Celje v zapuščinskih postopkih pri institucionalnem varstvu starejših.

 Kot odgovorna oseba s strani investitorja – Mestne občine Celje je vodil in usklajeval vse pogodbene aktivnosti pri izvajanju večmilijonskih investicij v Mestni občini Celje (izgradnja Osnovne šole Frana Kranjca Polule v Celju, Osrednja knjižnica Celje, Vrtec Dolgo polje v Celju, Vrtec Hudinja v Celju, Vrtec Ljubečna, Knežji dvorec v Celju, projektiranje in izgradnja telovadnice k I. OŠ v Celju z okolico) ter vrsto drugih javnih naročil s področja investicijskega vzdrževanja objektov vzgoje in izobraževanja (Energetska obnova II. OŠ in OŠ Lava, obnova OŠ in vrtcev v Celju), prav tako pa je bil zadolžen kot odgovorna oseba s strani investitorja – Mestne občine Celje za izvedbo javno – zasebnega partnerstva za izgradnjo javno – komunalne infrastrukture za Konjeniški center Lopata pri Celju.

 Pri gornjih projektih in investicijah je usklajeval pogodbene aktivnosti tako odgovornih projektantov, nadzornih organov, izvajalcev, sodnih cenilcev različnih strok ter geometrov v vseh fazah upravnih postopkov vse do pridobitve uporabnega dovoljenja za te objekte.

 Z rednim usposabljanjem in udejstvovanjem na različnih oblikah izobraževanj in usposabljanj je pridobil ustrezna znanja in certifikate s področja javnih naročil, javno – zasebnega partnerstva, zemljiškoknjižnega in nepremičninskega prava, preprečevanja mobinga na delovnem mestu ter vodenja upravnega postopka.

 Je imetnik licence lokalnega turističnega vodnika Mestne občine Celje, imetnik Licence za opravljanje poslov v prometu z nepremičninami, štev. licence 02460, Izpit za oskrbnika živali in je trener borilnih veščin – juda in ju-jitsa.

 Direktorica Karmen VERBOVŠEK je dipl. ekonomistka, smer računovodstvo, z večletnimi računovodskimi izkušnjami v javni upravi, poseduje Izpit za oskrbnika živali.