Get Adobe Flash player

Sestava pogodb

Nudimo vam svetovanje, pomoč in sestavo različnih vrst in oblik pogodb s področij:

  1. Družinskega prava:

-      r azmerja zakonske zveze in zunajzakonske skupnosti

-      d edsebojne pravice in obveznosti med starši in otroci

-      p renehanje zakonske zveze

-      u reditev premoženjskih razmerij med zakonci in izvenzakonskimi partnerji po prenehanju razmerij ter urejanje razmerij z otroci

-      r eševanje primerov nasilja v družini

-      s vetovanje in zastopanje v postopkih pred Centri za socialno delo

  1. Dednega prava:

-      p riprava različnih vrst oporok

-      sestava različnih oblik pogodb o razpolaganju premoženja med živimi (darilne, izročilne pogodbe, služnostne pogodbe, pogodbe o preužitkih in rabi …);

  1. Civilnega prava:

-      i zdelava vseh vrst pogodb civilnega prava (osebna in premoženjska ter stvarna in obligacijska razmerja);

-      r eševanje medsosedskih sporov;

-      v arstvo lastninske in posestne pravice; 

-      v laganje tožb v raznih civilnih postopkih;

-      r eševanje sporov iz nastalih pogodbenih obveznostih.